ДОГОВІР ОФЕРТИ

про надання доступу до онлайн сервісу та користування програмною продукцією

м. Вінниця, Україна

“04” червня 2021 року

Адміністрація: Фізична особа Підприємець Кельбас Вячеслав Володимирович, що діє на підставі Виписки з ЄДР, ФОП та ГФ від 18.05.2021 року

з однієї сторони, та

Користувач, який приєднується до цього Договору на підставі Заяви про приєднання

з іншої сторони,

спільно іменовані як Сторони, а кожна окремо як Сторона, уклали цей Договір про надання доступу до онлайн-сервісу та користування програмною продукцією «Restorolla» (далі — Договір ) про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є відкритою пропозицією Адміністрації щодо укладення Договорупро надання доступу до онлайн-сервісу та користування програмною продукцією «Restorolla», що розташована на сайті https://rolla.ai та в мобільному додатку: Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eatserv.client; App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/eatserv/id1455729927, в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

Цей Договір, відповідно до ст. 634 ЦК України, може бути укладений лише шляхом приєднання Користувача до нього в цілому, шляхом надання Адміністрації відповідної Заяви про приєднання, яка викладена на сайті: https://rolla.aiКористувач не може запропонувати свої умови Договору.

1.2. Адміністрація на умовах цього Договору надає Користувачу за його рахунок за допомогою мережі Інтернет доступ до програмної продукції «Restorolla», яка призначена для автоматизації замовлень та обслуговування Споживачів.

1.2.1. Користувач користується програмною продукцією«Restorolla» ссамостійно, для досягнення власних господарських цілей та самостійно несе усі, пов’язані з цим, ризики своєї господарської діяльності. Адміністрація не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі і за відповідність інформації та послуг меті Користувача, окрім відповідальності, прямо передбаченої чинним законодавством та цим Договором.

1.2.2. Адміністрація надає доступ до онлайн-сервису онлайн-сервісу з правом користування програмною продукцією «Restorolla», яка забезпечує його функціонування і використовується Користувачем у своїй діяльності згідно чинного законодавства.

1.2.3. . З метою ознайомлення Користувача зі змінами до цього Договору, тарифів, акцій, оновлень Адміністрація оприлюднює такі зміни шляхом розміщення нових умов Договору, тарифів, акцій та ін., на сайті за адресою: https://rolla.ai, (надалі – веб-сайт Адміністрації ). Моментом ознайомлення Користувача з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для Користувача, відповідно до умов цього підпункту.

Актуальна діюча редакція цього Договору, тарифи, строки підключення, акції, оновлення знаходяться в мережі Інтернет на веб-сайті Адміністрації за адресою: https://rolla.ai.

1.2.4. Право власності на програмну продукцію належить EATSERV SOFT LIMITED.

1.3. Порядок виконання Сторонами своїх зобов’язань, регламентується цим Договором, Законами України: «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Заможливості неоднозначного трактування тих чи інших норм, перевага надається трактуванню, яке видається Адміністрації.

1.4. Визначення понять.

Для цілей цього Договору для уникнення непорозумінь у спірних ситуаціях у майбутньому, нижче наведені визначення понять, що використовуються у цих Загальних умовах:

Онлайн-сервіс – технологічна платформа, власником якої є компанія EATSERV SOFT LIMITED, що дозволяє за допомогою Мобільного додатку та / або Веб-сайту користуватись програмною продукцією «Restorolla».

Сайт – веб-сайт, що розміщений за адресою: https://rolla.ai/

Мобільний додаток – додаток, що розміщений за адресою: Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eatserv.client; App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/eatserv/id1455729927, це комп’ютерна програма, яка дозволяє використовувати функціонал онлайн-сервіса для доступу до інформації про товари (продукцію) Користувачів, розміщення Замовлень.

Користувач – будь-яка фізична особа, яка досягла 18 років, має повну цивільну правоздатність та дієздатність.

Компанія EATSERV SOFT LIMITED – власник програмної продукції «Restorolla».

Адміністрація – с суб’єкт підприємницької діяльності, що зареєстрований в Україні та діє згідно угоди з Компанією EATSERV SOFT LIMITED, з метою організаційної, технічної та іншої підтримки діяльності програмної продукції «Restorolla» в Україні.

Заклад – особа (юридична або фізична особа-підприємець від імені якого діє Користувач ), інформація про продукцію якого (меню, перелік товарів, послуг, продуктів), розміщена на веб-сайті або/і мобільному додатку Адміністрації.

Споживач – клієнт – клієнт ( відвідувач) Закладу, що здійснює або має намір здійснити оформлення замовлення на отримання товару (продукції) за допомогою доступу до веб-сайту або/і мобільному додатку Адміністрації.

Послуги – комплекс послуг, які надаються Адміністрацією Користувачу на умовах даного Договору.

Тарифний план (пакет послуг) – форма комерційної пропозиції, оприлюднена на веб-сайті Адміністрації(в розділі https://ua.rolla.ai/prices) , в якій вказується перелік комплексу послуг і їх вартість.

Електронна форма меню – форма меню на веб-сайті, яка містить інформацію, але не виключно:

 • категорії товарів;
 • назва товарів;
 • опис товарів;
 • вага товарів (вага повної страви);
 • ціну товару (якщо товар ваговий, то за 100 грамів цього товару);
 • фотографії (за бажанням Користувача);
 • додаткові опції (модифікатори) від Користувача по вибірковим Товарам (для додаткового продажу та збільшення середнього чеку).

Строк підключення до онлайн-сервісу Адміністрації – 10 календарних днів після отримання від Користувача оплати на рахунок Адміністрації згідно обраного ним тарифного плана та необхідної інформації у вигляді Електронної форми меню (з вказанням позиції товару, опису товару, ваги, ціни, фотографії та ін.).

Продукція – асортимент товарів та послуг, що пропонуються до реалізації Закладом (у тому числі власного виробництва), інформація про які розміщена на онлайн-сервісі “Restorolla”.

Замовлення – оформлена Споживачем заявка на отримання Продукції Закладу на платформі https://rolla.ai

Заява про приєднання – Заява про приєднання Користувача до умов цього Договору, яку підписує Користувач.

Особистий кабінет – визначена закрита область веб-ресурсу, яка відображає дані Користувача, і знаходиться за адресою: https://rolla.ai

QR-код – матричний код, у якому зашифрований обсяг певної інформації у графічний об’єкт про программну продукцію «Restorolla».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Надання Користувачу права користування програмною продукцією «Restorolla» у своїй підприємницькій діяльності за допомогою мережі Інтернет.

2.2. Користувач отримує доступ до користування онлайн-сервісом «Restorolla» після:

 • оформлення Заяви про приєднання та проходження процедури реєстрації;
 • здійснення оплати на рахунок Адміністрації, згідно обраного ним тарифного плану;
 • отримання Користувачем відповідного доступу, який надає право та можливість користуватись програмною продукцією «Restorolla» та функціоналом онлайн-сервісу;
 • отримання необхідної інформації від Користувача у вигляді Електронної форми меню..

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Правила доступу до онлайн-сервісу та користування продукцією «Restorolla» є обов’язковими до виконання Користувачем. Ці правила оприлюднюються на веб-сайті Адміністрації за адресою: https://rolla.ai.

3.2. Адміністрація зобов’язується:

3.2.1. Надавати Користувачам на умовах цього Договору доступ до онлайн-сервісу з правом використання програмної продукції «Restorolla» для досягнення останніми своїх цілей, а також надавати необхідні доступи та інше, які дають можливість користування програмною продукцією «Restorolla».

3.2.2. Адміністрація забезпечує:

 • рівний доступ Користувачадо онлайн-сервісу, програмної продукції та її функціоналу;
 • безперебійне функціонування онлайн-сервісу.

3.2.3. Здійснювати захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу. Захист має забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

3.2.4. Надати інструкції з детальною інформацією щодо користування онлайн сервису «Restorolla» и його функционалом на веб-сайте Адміністрації.через мережу Інтернет є обов’язком Користувача і не входить в обов’язки Адміністрації.

3.3. Адміністрація має право:

3.3.1. Здійснювати свої права, передбачені цим Договором, чинним законодавством. Вимагати від Користувача усунення порушень умов цього Договору.

3.3.2. У випадках порушення Користувачем умов цього Договору, включаючи, але не виключно: порушення умов оплати, надання та поширення (розміщення) інформації, невиконання інших обов’язків та застережень, передбачених цим Договором тощо та/або у випадках, передбачених діючим законодавством України, Адміністрація має право застосовувати до Користувача відповідні заходи фінансового та/або технічного впливу, в тому числі шляхом відключення та/або технічного блокування доступу Користувача до онлайн-сервісу та програмної продукції «Restorolla».

3.3.3. Достроково розірвати Договір на підставах, визначених цим Договором.

3.3.4. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору. Повідомлення про внесення змін та доповнень до цього Договору (нова редакція Договору) розміщуються на веб-сайті ( в розділі Блог) за адресою: http: offer.rolla.ai не пізніше ніж за 1 робочий день до моменту набуття чинності таких змін та доповнень (нової редакції Договору), якщо інші строки не вимагаються у зв’язку із змінами діючого законодавства, яке регулює цю сферу відносин.

3.3.5. Інформувати про перелік та вартість послуг (Тарифів), пов’язаних із наданням доступу з правом користування онлайн-сервісом «Restorolla», на на веб-сайті (в розділі Тарифи та/або Блог) за адресою: https://rolla.ai

3.3.6. На свій розсуд робити зміни технічних характеристик та інтерфейсу онлайн-сервісу та програмної продукції «Restorolla», їх компонентів, що не суперечать чинному законодавству України і не перешкоджають виконанню цього Договору.

3.3.7. Відповідно до наданої Користувачем інформації, здійснювати інформаційні розсилки, включаючи структурування, редагування, об’єднання, поділ, перекомпонування і здійснювати інші операції, а також переклад текстової частини контенту на інші мови.

3.3.8. В разі отримання від третіх осіб обґрунтованих повідомлень про порушення Користувачем прав інтелектуальної власності під час користування онлайн-сервісом та програмною продукцією «Restorolla»Адміністрація повідомляє про це Користувача, який має власними силами врегулювати спірне питання і понести відповідальність за можливі порушення законодавства та інтересів третіх осіб.

3.3.9. Отримувати технічну інформацію Користувача,необхідну для належної роботи в онлайн-сервісі (в т.ч. щодо використання комп’ютерного обладнання та його компонентів, програмного забезпечення тощо). Користувач підтверджує свою згоду на надання зазначеної інформації Адміністрації.

3.3.10. Здійснювати контроль за інформацією, що розміщується Користувачем, та повідомляти Користувачу, що розмістив інформацію неналежного змісту, про такі випадки. У разі надання Користувачем неправдивої, неточної та неповної інформації або відмову в підтримці цієї інформації в актуальному стані, Адміністрація має право призупинити або припинити доступ Користувача до онлайн-сервісу та до користування програмної продукції «Restorolla».

3.3.11. Адміністрація залишає виключне право, без будь-яких зобов’язань перед Користувачем, змінювати або припиняти функціонування онлайн-сервісу та/або видаляти (тимчасово чи остаточно) дані, надані Користувачем.

3.3.12. На власний розсуд і без згоди Користувача передати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам. У такому випадку, цей Договір зберігає свою дію для Користувача, а права і обов’язки Адміністрації переходять до правонаступника або правонабувача.

3.4. Користувач зобов’язується

3.4.1. Ознайомитись з Порядком доступу до онлайн-сервісу з правом користування програмною продукцією «Restorolla» та дотримуватись їх вимог.

3.4.2. У відповідності з цим Договором Користувач зобов’язаний надати Адміністрації інформацію (документи), необхідну для належного ведення бухгалтерського та податкового обліку АдміністраціїКористувач зобов’язаний надавати на вимогу Адміністрації необхідні документи та інформацію та підтримувати зазначену інформацію у актуальному стані, в т.ч. щодо своїх реєстраційних даних та податкового статусу (в т.ч. ЄДРПОУ, РНОКПП, ІПН тощо), що зазначаються Користувачем в Заявці про приєднання до цього Договору. В разі зміни реквізитів та/або податкового статусу, Користувач зобов’язаний вчасно повідомити Адміністрацію та внести відповідні зміни у свої дані.

3.4.3. Самостійно нести відповідальність за порушення вимог законодавства та/або прав та законних інтересів третіх осіб, вчинені ним під час користування онлайн-сервісом та програмною продукцією «Restorolla» (в т.ч. шляхом розповсюдження/розміщення недостовірної/неправдивої інформації тощо).

3.4.4. В разі незгоди Користувача із внесеними Адміністрацією до Договору змінами та доповненнями, він зобов’язаний припинити використання онлайн-сервісу з програмною продукцією «Restorolla» з дати набуття чинності таких змін. Продовження використання Користувачем онлайн-сервісом та програмною продукцією «Restorolla» після набуття чинності змін та доповнень до цього Договору, означає його повну згоду з усіма такими змінами та доповненнями.

3.4.5. Без отримання попереднього письмового дозволу Адміністрації не передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам, в тому числі не передавати особистий пароль та ключ доступу до захищених розділів онлайн-сервісу та програмної продукції «Restorolla».

3.4.6. Без отримання попереднього письмового дозволу Адміністрації не поширювати інформацію та/або будь-які компоненти онлайн-сервісу та програмної продукції «Restorolla», цілком або частинами. Поширення інформації та/або будь-яких компонентів онлайн-сервісу та програмної продукції «Restorolla», цілком або частинами, без письмового і попереднього дозволу Адміністрації є порушенням авторських прав Адміністрації та тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

3.4.7. Надати Адміністрації необхідну для цілей цього Договору інформацію – електронну форму меню, перелік послуг, фотографії, логотип та ін. Користувачнесе відповідальність за достовірність інформації та даних, наданих Адміністрації для виготовлення та оформлення цифрової (онлайн) версії меню.

3.5. Користувач має право:

3.5.1. Використовувати доступ до онлайн-сервісу з правом користування програмною продукцією «Restorolla» в рамках виконання цього Договору.

3.5.2. Запитувати у Адміністрації інформацію (документи), необхідну для ведення бухгалтерського та податкового обліку Користувача.

3.5.3. Під час роботи з онлайн-сервісом Користувачу та/або уповноваженим представникам Користувача забороняється:

 • розміщення, відправка, передача або будь-які інші способи публікації інформації і матеріалів, які є незаконними, пропагують ненависть та/або дискримінацію будь-яких осіб, заклики до повалення влади, посягання на державний суверенітет України тощо;
 • видача себе за іншу фізичну або юридичну особу, або представника фізичної чи юридичної особи без достатніх на те прав і повноважень, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів, щодо яких розміщується інформація;
 • копіювання, розсилка, публікація або використання іншим чином інформації та/або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в онлайн-сервісі, без письмового дозволу Адміністрації ;
 • розміщення, відправка, передача або будь-який інший спосіб публікації в онлайн-сервісі інформації та матеріалів про товари і послуги, які Користувач не має права пропонувати до продажу, рекламувати або робити доступною згідно із чинним законодавством. У разі, якщо законодавство держави, на території якого знаходиться Користувач, містить обмеження або заборону на пропозицію певних товарів і послуг, Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання вимог такого законодавства при розміщенні інформації та матеріалів про товари і послуги;
 • розміщення, відправка, передача або будь-який інший спосіб публікації інформації і матеріалів, які порушують будь-який патент на винахід, захищений законом, корисну модель, або промисловий зразок, товарний знак, комерційну таємницю, копірайт або інші права інтелектуальної власності та/або авторські та суміжні права третіх осіб;
 • порушення законодавства України або норм міжнародного права;
 • розміщення матеріалів та інформації щодо сексуального характера (в тому числі але не виключно: секс-шопи, інтимні тренінги, курси, семінари, будь-які форми проституції та порнографії, масажні салони з елементами інтиму, зі схованими формами розслаблення, стриптизу та ін.); діяльності релігійного характеру, будь-які освітні релігійні установи, секти; реалізації алкогольної та тютюнової продукції; ломбардів; по наданню грошових позик; інвестування; эзотерики (маги, хироманти, екстрасенси, ворожки, народні цілителі та ін. ); поширення негативної інформації про цей Мобільний додаток; щодо мережевого маркетингу.

4. ОПЛАТА

4.1. За надання доступу до онлайн-сервісу з правом користування програмною продукцією «Restorolla» за цим Договором Користувач здійснює повну передоплату згідно з розміщеними на https://rolla.ai/ua/tariffs поточними тарифами.

4.2. Зазначений розмір оплати за наданий доступ може змінюватись в односторонньому порядку на веб-сайті за адресою: https://rolla.ai/ua/tariffs (у відповідних розділах) та може змінюватися залежно від розміру наданих знижок.

4.2.1. Тарифи можуть змінюватися за одностороннім рішенням Адміністрації. Вартість оплаченого періоду при цьому зміні не підлягає. Адміністрація може надати Користувачеві випробувальний період на платному Тарифі. Перехід Користувачем між платними Тарифами можливий в разі оплати вартості нового Тарифу в повному обсязі.

4.3. Датою оплати є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації.

4.3.1 Цена выбранного Тарифа замораживается на 12 мес.

4.4. Зобов’язання Користувача по оплаті вважаються невиконаними в разі повернення коштів на вимогу платіжної установи/системи. Невикористання Користувачем послуг не звільняє його від їх сплати. По закінченні строку дії обраного Користувачем Тарифу, він автоматично продовжується на наступний період.

4.5. Адміністрація здійснює автоматичне списання відповідної суми з платіжної картки Користувача згідно з чинними Тарифами.

4.5.1. Користувач має право скасувати функцію Автоплатіж або повідомити Адміністрацію про небажання продовжувати платний Тариф не пізніше ніж за 3 (три) дні до закінчення терміну його дії.

4.6.Під час першої оплати Користувач надає Адміністрації згоду на зберігання інформації за його платіжною карткою та погоджується з тим, що Адміністрація уповноважена стягувати плату з платіжної картки для:

 • a) реалізації функції Автоплатіж;
 • b) списання інших платежів, пов’язаних з цим Договором;
 • c) погашення заборгованості Користувача за цим Договором.

4.7. Оплата доступу до онлайн-сервісу з правом використання програмної продукції «Restorolla» здійснюється на умовах повної передоплати у безготівковому порядку, шляхом перерахування Користувачем відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Адміністрації, зазначений у реквізитах цього Договору або на веб-сайті. На виконання цього Договору Адміністрацією можуть виставлятися Користувачу рахунки, в т.ч. електронними каналами зв’язку, електронною поштою тощо.

4.5. За вимогою Користувача Акт наданих послуг за цим Договором може надсилатися Адміністрацією Користувачу за результатами їх надання у звітному місяці електронними каналами зв’язку, в тому числі електронною поштою (Email Адміністрації : info@rolla.ai), за допомогою електронних сервісів з використанням кваліфікованого електронного підпису тощо.

4.9. Обов’язки Адміністрації з надання доступу до онлайн-сервісу з правом користування програмною продукцією «Restorolla» за цим Договором вважаються виконаними належним чином, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надсилання Акту наданих послуг, Користувачем не пред’явлено Адміністрації відповідних обґрунтованих письмових претензій (зауважень/заперечень). У випадку не надання Користувачем таких претензій (зауважень/заперечень) у вказаний строк, Акт наданих послуг вважається підписаним Користувачем, а доступ до онлайн-сервісу та користування програмною продукцією «Restorolla» – надані Адміністрацією належним чином.

4.10. Сторони дійшли згоди, що у вартість тарифів, які розміщені Адміністрацією на сайті, не входять суми комісій за користування будь-якою платіжною системою та суми комісій банків Сторін.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

5.3. Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

5.4. Користувач несе відповідальність за дії своїх уповноважених представників та працівників, які мають або мали доступ (незалежно від того, був цей доступ санкціонований Стороною, або виник з її провини) до онлайн-сервісу та програмної продукції «Restorolla», до електронного профілю Користувача та/або його Уповноваженого представника, до апаратних засобів, програмного та інформаційного забезпечення онлайн-сервісу, особистих ключів та інших засобів, як за свої особисті.

5.5. Адміністрація не несе відповідальність за зміст інформації, наданої Користувачем.

5.6. Адміністрація не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що була заподіяна Користувачу під час використання ним та його працівниками (представниками) онлайн-сервісу та програмної продукції, в т.ч. але не виключно за: наслідки використання інформації для торговельних, кредитних та/або інших бізнес-операцій; наслідків здійснення будь-яких операцій та стану їх виконання між користувачами; за будь-який збиток, який може бути нанесений обладнанню та даним Користувача в результаті використання онлайн-сервісу та програмної продукції; за достовірність рекламної інформації, якість рекламованих товарів, робіт та послуг Користувача; за прямі або непрямі збитки, а також будь-які інші збитки, отримані в результаті використання або неможливості використання онлайн-сервісу та програмної продукції; нанесення шкоди в результаті несанкціонованого доступу третіх осіб до профілю та ресурсів Користувача; дії будь-яких третіх осіб щодо Користувача, вчинені під час використання онлайн-сервісу та програмної продукції «Restorolla» тощо.

5.7. Адміністрація не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що може бути заподіяна Користувачу та/або третім особам у разі невиконання або неналежного виконання Користувачем умов цього Договору та чинного законодавства України під час доступу до онлайн-сервісу з користуванням програмною продукцією «Restorolla».

5.8. Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється ним після отримання доступу до онлайн-сервісу та програмної продукції «Restorolla».

5.9. Користувач несе відповідальність за збереження інформації та допуск третіх осіб до онлайн-сервісу та програмної продукції «Restorolla».

5.10.В разі несвоєчасної оплати доступу до онлайн-сервісу з правом користування програмною продукцією «Restorolla»Користувач на вимогу Адміністрації зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за весь час прострочення. ВУ разі, коли прострочення оплати доступу до онлайн-сервісу з правом користування програмною продукцією «Restorolla» тановить більше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів, Адміністрація має право в односторонньому порядку припинити цей Договір шляхом направлення відповідного повідомлення Користувачу електронними каналами зв’язку, в тому числі електронною поштою тощо. В разі припинення цього Договору Користувач не звільняється від відповідальності за порушення умов Договору та зобов’язаний сплатити наявну заборгованість за отриманий доступ до онлайн-сервісу та програмної продукції «Restorolla», пеню та штрафні санкції, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.11. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили за умови, що Сторона, яка порушила зобов’язання, доведе існування таких обставин та доведе, що їх існування дійсно перешкоджає виконанню такою Стороною своїх зобов’язань за цим Договором.

5.11.1. Обставиною непереборної сили в цьому Договорі вважається особлива подія або обставина, яка одночасно відповідає сукупності таких ознак: (а) подія або обставина вийшла за межі контролю будь-якої зі Сторін; (б) таку подію або обставину, Сторона, яка на неї посилається, обґрунтовано не могла передбачити перед підписанням Договору; (в) за умови виникнення такої події або обставини Сторона, яка на неї посилається, не може її уникнути або перебороти; (г) така подія або обставина в значній мірі не відноситься до іншої Сторони. За одночасної наявності перерахованих ознак, обставини непереборної сили можуть включати (але не обмежуються) наступні події та обставини:

 • війна, військові дії (з або без оголошення війни), вторгнення, ворожі дії іноземних держав;
 • повстання, акт тероризму, революція, заколот, військова диктатура, узурпація влади або громадянська війна;
 • бунт, хвилювання, безлади, страйки або локаути, вчинені особами, що не є персоналом або іншими найманими працівниками Сторін Договору;
 • природні катастрофи, такі як землетруси, ураган, тайфун та вулканічна діяльність;
 • порушення в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої в розподільній системі доменних імен, збої, викликані незаконним втручанням (хакерськими і DDOS-атаками) тощо.

5.11.2.Не є обставиною непереборної сили відсутність у Сторони необхідних коштів, коливання курсів валют.

5.11.3. Сторона не може посилатися на обставини непереборної сили, як на підставу для звільнення від виконання своїх зобов’язань, якщо обставини непереборної сили виникли та об’єктивно існують, але вони не перешкоджають здійсненню Стороною своїх зобов’язань. Обов’язок доведення неможливості виконання зобов’язань за цим Договором через дію обставин непереборної сили покладається на Сторону, яка посилається на дію таких обставин.

5.11.4. Сторона, нездатна виконувати свої зобов’язання за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна негайно, але не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту виникнення таких обставин або з моменту, коли Стороні мало стати відомо про виникнення таких обставин, письмово повідомити іншу Сторону, додавши на підтвердження документ Торгово-промислової палати України або уповноваженого органу державної влади. У письмовому повідомленні Сторона, яка нездатна виконувати свої зобов’язання за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна зазначити наявність всіх перерахованих вище ознак обставини непереборної сили у події або обставині, на яку Сторона посилається як на підставу для звільнення від зобов’язань за цим Договором, а також пояснити яким чином існування обставини непереборної сили перешкоджає їй виконувати свої зобов’язання за Договором. Невиконання хоча б однієї з цих умов позбавляє Сторону права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для невиконання зобов’язань.

5.11.5. Якщо дія обставин непереборної сили/їх наслідків продовжується понад 60 днів, будь-яка зі Сторін має право припинити дію Договору за умови письмового повідомлення іншої Сторони не менш ніж за 30 днів до дати припинення та надання іншій Стороні на затвердження Акту звірки взаєморозрахунків.

5.11.6. У випадку внесення органами державної влади змін до діючого в Україні на дату укладення Договору законодавства, шляхом прийняття актів, або відміни діючих, якщо такі дії призвели до зміни режиму оподаткування операцій, передбачених цим Договором, Адміністрація змінює вартість таких операцій з урахуванням нововведених особливостей і нараховує додаткові податки при наданні доступу до онлайн-сервісу. Такі зміни не потребують підписання Сторонами Додаткової угоди до Договору.

5.12. Адміністраціяне несе відповідальності за проблеми, що виникають в процесі доступу, оновлення, підтримки та користування програмною продукцією «Restorolla» (у тому числі проблеми сумісності з іншими програмними продуктами), невідповідності результатів використання її очікуванням Користувача, а також за будь-які наслідки, що виникають у зв’язку із її використанням або невикористанням.

5.13. Адміністрація не забезпечує можливості користування програмною продукцією «Restorolla» у випадку використання Користувачем пристроїв, додатків, програмного забезпечення, яке не є сумісним з нею, у разі неавторизованих дій Користувача; при несанкціонованому доступі до програмної продукції «Restorolla»; шляхом неправомірного використання авторизаційних даних Користувача;у разі недотримання Користувачем рекомендацій по налаштуванню необхідних параметрів, інструкцій або використанні програмної продукції «Restorolla» шляхом, несумісним з її призначенням.

5.14. Сторони визнають, що Адміністрація не є стороною правовідносин, у яких перебувають або можуть перебувати Споживач та Заклад.

5.15. Адміністрація не несе відповідальність за якість та/або будь-які інші властивості Продукції Закладу, а також за наявність (або відсутність) у нього необхідних дозвільних документів на реалізацію Продукції.

5.16. Адміністрація не несе відповідальності за дії Користувача та/або Закладу.

5.17. Адміністрація не несе відповідальності за роботу Платіжної системи та/або еквайр-банку чи іншої фінансової установи, що надає послуги еквайрингу, в тому числі, але не виключно, не несе відповідальності за недотримання вказаними суб’єктами строків обробки платежів.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Даний Договір набуває для Користувача чинності з моменту оформлення ним Заяви про приєднання до умов цього Договору та з дати отримання Користувачем доступу до онлайн-сервісу та програмної продукції«Restorolla» на веб-сайті https://rolla.ai та діє до дати відмови будь-якої Сторони від Договору, але не раніше виконання однією Стороною перед іншою взятих майнових обов’язків.

6.2. Дія цього Договору достроково припиняється:

 • за взаємною згодою Сторін;
 • за ініціативою Користувача або Адміністрації у порядку, визначеному цим Договором;
 • за рішенням суду, що набрало чинності;
 • з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

6.3. Адміністрація має право розірвати цей Договір як шляхом надсилання Користувачеві відповідного електронного повідомлення про розірвання Договору з ініціативи Адміністрації (у цьому випадку дія Договору та використання електронних профілів Користувача та/або його уповноважених представників припиняються з дати та часу, зазначених Адміністрацією у такому повідомленні), так і припинення надання доступу Користувачу до онлайн-сервісу та програмної продукції.

6.4. Користувач вправі розірвати Договір, шляхом надання Адміністрації відповідного підписаного уповноваженою особою електронного повідомлення. У цьому випадку дія Договору та використання електронних профілів Користувача та/або його уповноважених представників припиняються з дня отримання Адміністрацією повідомлення від Користувача про припинення Договору.

6.5. Сторони мають також право розірвати даний Договір у разі невиконання будь-якою з Сторін його умов.

6.6. Розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, що виникли до моменту його розірвання.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

7.1. Адміністрація вправі в односторонньому порядку вносити зміни в даний Договір, у тому числі шляхом затвердження нової редакції Договору, за умови оприлюднення інформації про зміни в порядку, передбаченому п. 1.2.3 цього Договору, якщо інше не передбачено нормативно правовими актами, які впливають на відносини сторін.

7.2. Адміністрація не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміни та доповнення до Договору, що була оприлюднена в порядку та в строки, встановлені цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Користувачем

7.3. Будь-які зміни Договору, з моменту набрання ним чинності, поширюються на всіх осіб, що приєдналися до цього Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності таких змін до Договору.

7.4. Якщо Користувач не згоден зі змінами та доповненнями, внесеними до цього Договору, він зобов’язаний припинити доступ до онлайн-сервісу та користування програмною продукцією. Фактичне продовження використання Користувачем доступу до онлайн-сервісу та програмної продукції означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, в тому числі внесеними в нього змінами та доповненнями, незалежно від часу початку отримання доступу до онлайн-сервісу Адміністрації та використання програмної продукції.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Адміністрація гарантує надання інформації як щодо Користувача, так і щодо його діяльності лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

8.2.Весь обмін інформацією за цим Договором, включаючи виставлення рахунків на оплату, надання Актів прийому-передачі, надання повідомлень щодо зміни/доповнення/припинення цього Договору тощо, здійснюється шляхом обміну електронними повідомленнями за адресою Адміністрації, вказаною у розділі 10 цього Договору та адресою Користувача, зазначеною ним під час заповнення Заяви про приєднання до договору на веб-сайті, розміщеному за адресою https://rolla.ai. Сторони домовилися про можливість використання за цим Договором способу отримання первинних фінансово-господарських документів (рахунків, актів про надані послуги, актів відміни надання послуг тощо, далі – Документів), шляхом отримання Документів, підписаних електронним цифровим підписом (кваліфікованим електронним підписом), в електронному вигляді та обміну такими Документами.

8.3. Цей Договір не створює будь-яких правовідносин партнерства, спільної діяльності, трудових відносин, крім тих, які передбачені цим Договором.

8.4. Під час цитування матеріалів, які містяться в онлайн-сервісі Адміністрації, посилання на авторські права – обов’язкове.

8.5. Надаючи Адміністрації Заяву про приєднання зі своїми персональними даними, Користувач одночасно підтверджує (надає) свою згоду на збір, зберігання, обробку та використання усіх своїх персональних даних у базах даних, онлайн-сервісі та програмній продукції «Restorolla» відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (зі всіма змінами та доповненнями до нього), з метою реалізації цивільно-правових відносин на весь період надання доступу до онлайн-сервісу з правом використання програмної продукції «Restorolla».

8.6. Адміністрація має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору без виплати Користувачу будь-яких компенсацій при порушенні Користувачу порядку розрахунків, встановлених цим Договором або інших істотних порушеннях даного Договору.

8.7. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі спори та/або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором, або в зв’язку з ним, вирішуються за місцезнаходженням Адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. РЕКВІЗИТИ АДМІНІСТРАЦІЇ

Фізична особа-підприємець
Кельбас Вячеслав Володимирович
РНОК 2808700093
Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця,
ВУЛИЦЯ АТАМАНА СІТКА, будинок 5,
квартира 2
IBAN (UAN) No.: UA 1038 0805 0000 0000 2600 5631 386
АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Вінниці
info@rolla.ai

Тelegram Viber Демо-версия